دستورالعمل 200/1400/516 مورخ 1400/06/07
دستورالعمل 200/1400/516 مورخ 1400/06/07

در اجرای حکم بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر می دارد: “دراجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20، وزرات امور اقتصادی ودارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه ، قطعات وکالاهایی که تمام یا قسمتی از آن قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز  نماید.  فهرست مواد اولیه، قطعات وکالاهای فوق الذکر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین واعلام می شود. تولید کنندگان و وارد کنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات وکالاهای خود اقدام نموده­اند، مشمول این عوارض نمی شوند . دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه وپس از تایید وزرات امور اقتصاد ودارایی ابلاغ می شود به پیوست دستور العمل بند مذکور به شماره ۷۷۷۱۶ مورخ 1400/۰۵/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصاد ودارایی رسیده است . به همراه فرم های مربوط جهت اقدام لازم ارسال می شود .

امید علی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی