دستورالعمل200/1400/508درتاریخ1400/02/25قانون پایانه های فروشگاهی

دستورالعمل200/1400/508درتاریخ1400/02/25

دستورالعمل نحوه ثبت و ارسال صندوق های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام شد.

فصل اول – تعاریف

ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قـانـون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 .

پ-دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده.

ت-مؤدی/مؤدیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون.

ث- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع  ماده (27) قانون.

ج-حادثه: اتفاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و کنترل مؤدی از قبیل:

– حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیرمترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات) ؛

– سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی؛

– قطع برق؛ و

– عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که از دستگاه کارتخوان بانکی (pos) بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مؤدی سلب می نماید.

چ- نقص فنی: هر گونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مؤدی سلب می نماید.

ح- صورتحساب الکترونیکی: مطابق بند (ث) ماده (1) قانون.

خ- سامانه مؤدیان: مطابق بند (پ) ماده (1) قانون.

د- شرکت معتمد: مطابق بند (چ) ماده (1) قانون.

ذ – صورتحساب شمس(صورتحساب شناسه دار معتبر سازمان): فرمی است سه نسخه ای دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارائه خدمت مورد استفاده قرار می گیرد.

 فصل دوم: تکالیف مؤدی

ماده 2- مؤدی مكلف است  پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری  بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می‌کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد اعلام و برای فروش کالا یا خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید.

ماده 3- مؤدی مکلف است صورت حساب های شمس صادره را پس از رفع حادثه یا نقص فنی حداکثر تا 7 روز کاری در کارپوشه خود ثبت و نسبت به تسلیم مستندات به شرکت معتمد اقدام و رسید مربوطه را حسب مقررات اعلامی توسط مرکز دریافت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت مرکز، مدت زمان این ماده توسط مرکز قابل تمدید است.

تبصره: مودی می تواند جهت ثبت اطلاعات صورت حساب شمس در کار پوشه خود، با پرداخت کارمزد مربوطه، آن را به شرکت معتمد محول نمایدو شرکت معتمد ضمن دریافت کارمزد مربوطه، مکلف به ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس به نیابت از مودی می باشد.

ماده 4- مؤدی مکلف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به وی از قبیل عدم استفاده و ابطال، اقدام نموده و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 5- مؤدی مکلف است پس از رفع حادثه یا نقص فنی مراتب  را به همراه شماره رسیدهای دریافتی موضوع ماده (3) این دستورالعمل و یا عدم استفاده از صورتحساب شمس (حسب مورد) تا پایان روز اداری بعد  از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان و شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 6- مؤدی پس از رفع حادثه یا نقص فنی مجاز  به استفاده از صورتحساب شمس برای فروش کالا یا ارائه خدمت نمی باشد.

ماده7- در موارد صدور صورتحساب شمس، خریدار  (مودی) مکلف است اطلاعات خرید خود را در اجرای بند (ث) ماده 5 قانون ، نسبت به ثبت آنها در سامانه مودیان اقدام نماید.

ماده8 – درصورت عدم ثبت و ارسال اطلاعات صورتحساب های شمس در مواعد مقرر ، مودیان صادرکننده صورتحساب شمس حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده 22 قانون می شوند.

 فصل سوم: تکالیف شرکت معتمد

ماده9-  شرکت معتمد مکلف است ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری بعد از اعلام بروز حادثه یا نقص فنی توسط مودی نسبت به رفع آن اقدام و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را برای مودی فراهم نماید.

ماده 10- شرکت معتمد مکلف است شناسه تخصیص داده شده به صورتحساب شمس از طرف سازمان را به مؤدیان تحت پوشش خود، بر اساس نیاز فروشنده، مقررات اعلامی توسط مرکز و متناسب با نوع کسب و کار تخصیص دهد.

تبصره – در صورت نیاز فروشنده به تخصیص مجدد صورتحساب شمس، شرکت معتمد مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست فروشنده نسبت به تخصیص صورتحساب شمس بر اساس نیاز فروشنده و مقررات اعلامی توسط مرکز، متناسب با کسب و کار فروشنده، اقدام نماید.

ماده 11- شرکت معتمد مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که فروشندگان تحت پوشش بتوانند صورتحساب‌های شمس صادره خود را در موعد مقرر، تحویل نماینده شرکت معتمد نموده و رسید مربوطه را اخذ نمایند.

ماده 12- پس از زمان بروز حادثه یا نقص فنی شرکت معتمد مکلف است ظرف حداکثر 24 ساعت پس از دریافت نسخه صورتحساب شمس از طرف فروشنده، نسبت به بررسی و تایید صورتحساب الکترونیکی متناظر آن در سامانه مؤدیان و یا ثبت صورتحساب های مودی ظرف مدت 7 روز کاری از زمان دریافت آن  اقدام و فروشنده را از اقدامات مربوطه مطلع نماید.

ماده13- در صورت عدم ثبت صورتحساب شمس در سامانه توسط مودی، این امر مانع از ثبت صورتحساب شمس صادره مودی در سامانه توسط شرکت معتمد در قبال اخذ کارمزد مربوطه نخواهد بود. 

ماده14- شرکت معتمد مکلف است حداکثر 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس تخصیص داده شده به فروشنده از قبیل صدور، عدم صدور و ابطال اقدام نموده و نتیجه را از طریق سامانه مؤدیان به مرکز اعلام نماید.

 ماده 15- شرکت معتمد مکلف است پس از دریافت صورتحساب های شمس صادره توسط مودی، مراتب ثبت در سامانه مودیان را کنترل و به مرکز اعلام نماید.

ماده16-  شرکت معتمد در صورت عدم ثبت یا بررسی و تائید  صورتحساب های شمس ناصحیحِ تسلیم یا ارسال شده مودی، علاوه بر مسئولیت تضامنی مشمول جرائم مقرر در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

فصل چهارم: تکالیف مرکز

ماده 17- مرکز موظف است بستر لازم را به منظور صدور و تخصیص  برخط شناسه یکتای معتبر صورتحساب شمس مورد درخواست شرکت های معتمد فراهم نماید.

ماده 18- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست شناسه توسط شرکت معتمد، نسبت به تولید شناسه و اختصاص آن به شرکت معتمد اقدام نماید.

ماده 19- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز می باشد.

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012