دستورالعمل 200/11237/د مورخ 1403/02/25
دراجرای ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند(ج)تبصره(۶)قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات وایجاد هماهنگی و وحدت رویه درتعیین مالیات عملکرد سال۱۴۰۲ برخی ازصاحبان مشاغل، مواردذیل رامقررمی دارد:

الف – مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴:

۱ – تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالاوارائه خدمات آنها در سال۱۴۰۲ حداکثر صدو پنجاه برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات های مستقیم مبلغ 180/000/000/000ریال بوده وفرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری میشود، مشمول مقررات بند(الف) این دستورالعمل بوده واز نگهداری دفاترواسناد ومدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکردمذکور معاف می باشند. شمول این معافیت منوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

تبصره -صاحبان مشاغل زیر مشمول تعيين ماليات مقطوع موضوع بند الف این دستورالعمل نمی باشند. این مؤدیان در اجرای مقررات ماده(۱۰۰) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی از طریق تاییدیا تکمیل اظهارنامه پیش فرض و تسلیم آن در اجرای بند(ب) این دستورالعمل، یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی با تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی حسب مقررات قانونی مربوطه) میباشند.

۱-۱-مؤدیانی که میزان فروش کالاو ارائه خدمات آنها درسال ۱۴۰۲ بیش از مبلغ 180/000/000/000ریال بوده است.

۲-۱-در پرونده های مشارکت، مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکاء بیش از مبلغ مذکور در بند(۱-۱) باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 360/000/000/000ریال باشد.

۳-۱-مؤدیانی که تا تاریخ 1403/03/25برای آنها فرم تبصره ماده(۱۰۰)قانون مالیات های مستقیم بارگذاری نشده است.

تبصره: حکم بند(1-3)مانع از بارگذاری فرم تبصره مذکور با درخواست مؤدیان محترم یا اتاق های اصناف و یا تشکل های حرفه ای ذیربط آنها بعداز تاریخ مذکور نخواهد بود.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اطلاعات و سوابق موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیات مقطوع مشمولین بند(الف) این دستورالعمل را تعیین و مراتب را طی فرمی در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir بارگذاری می نماید.

در صورتی که فروش و درآمد خالص تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، کمتر از مبلغ فروش و درآمد خالص واقعی مؤدی باشد، مؤدی مکلف است میزان فروش واقعی خود را در سامانه درج نماید و مالیات مقطوع نیز در صورتی که فروش و درآمد خالص ابرازی مؤدی تا میزان حد نصاب مقرر در جزءهای(۱-۱) و (1-2) حسب مورد باشد، بر مبنای فروش ابرازی تعیین خواهد شد.

۳-  مالیات مقطوع تعیین شده در اجرای بند (الف) این دستورالعمل قطعی است و در صورت عدم پذیرش مالیات مقطوع تعیین شده توسط مؤدی، مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثرتا تاریخ1403/03/31میباشد.

۴- چنانچه بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، اسناد و مدارک مثبته ای از مؤدیانی که مالیات آنها دراجرای بند (الف) این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین و قطعی شده باشد به دست آید که مؤید فروش ودرآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبه و تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، باشد:

۱-۴-در صورتی که بیش از حد نصابهای مذکور در جزءهای (۱-۱) و (1-2) بند (۱) فوق (مبالغ 180/000/000/000یا 360/000/000/000ریال) حسب مورد باشد، مؤدی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بر اساس مقررات ماده (۹۷) آن قانون، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیت ها و نرخ صفر، از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم خواهد شد.

۲-۴-در صورتی که کمتر از حد نصاب موضوع بند (۱) فوق و مبلغ ما به التفاوت نیز بیش از پانزده درصد (۱۵) باشد، مالیات ما به التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد. ما به التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جريمه موضوع ماده(۱۹۲) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد.

۵-در خصوص صاحبان مشاغلی که بخشی از وجوه واریزی به حسابهای بانکی آنها ازطریق دستگاههای کارتخوان (pos) یا سایر ابزارهای پرداخت، درآمد آنها نمیباشد(از جمله نمایشگاههای اتومبیل و بنگاههای معاملات املاک)، این موضوع درتعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد.

۶- چنانچه حسب اسنادومدارک بدست آمده یا بررسی های انجام شده، مشخص شود موضوع فعالیت مؤدی در سامانه ثبت نام (اینتاکد یک یا چند فعالیت)که مبنای تعیین مالیات مقطوع قرار گرفته است، با موضوع فعالیت واقعی مؤدی در آن سال مغایرت دارد، مابه التفاوت مالیات مقطوع با رعایت نصاب مذکور در جزء (2-4) این دستورالعمل، محاسبه شده و از طریق صدور برگ قطعی در درگاه الکترونیکی سازمان به مؤدی اعلام خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض مؤدی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.

۷- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۴۰۲ مشمول حکم جزء (۱) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده اند، معادل مالیات تعیین شده مطابق این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می شود.

۸- صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۴۰۲، مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده، و بر اساس گزارش واصله در سامانه گزارشهای مردمی فرار مالیاتی و بازدید بعمل آمده، تخلف آنها از حکم مذکور تأیید شده است، مشمول این دستورالعمل نمی باشند.

ب-تولید اظهارنامه پیش فرض برای صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم با فروش و درآمد خالص بیش از180/000/000/000ریال برای سال ۱۴۰۲:

۹ -برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) این دستورالعمل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر در جزءهای (۱-۱) و (1-2) بند (۱) این دستورالعمل میباشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا تاریخ 1403/3/25در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی https://my.tax.gov.ir مینماید. چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم، به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

۱۰-در خصوص مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل، چنانچه با رعایت قوانین و مقررات متعاقباً اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که موید فروش و درآمد بیش از فروش یا درآمدی که مبنای محاسبات اظهار نامه پیش فرض تایید یا تکمیل و تسلیم شده قرار گرفته باشد، مالیات ما به التفاوت و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانونی مطالبه خواهد شد.

ج- سایر مقررات :

۱۱-اطلاعات واصله به سازمان که درمحاسبات مالیات مقطوع مؤدیان موضوع بند(الف) و درآمد مؤدیان موضوع بند (ب) این دستورالعمل که اظهارنامه مالیاتی آنها به عنوان اظهارنامه مالیاتی کم ریسک تلقی شده، محاسبه گردیده است، به عنوان اطلاعات برداشت شده محسوب و در محاسبات و رسیدگی های بعدی حسب مورد برای اخذ مالیات ما به التفاوت، مبنای عمل نمی باشد.

۱۲- مهلت پرداخت مالیات تعیین شده در اجرای بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل تا تاریخ 1403/3/31می باشد. صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع در اجرای بند (۲) این دستورالعمل و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل را به صورت یک جا تا تاریخ مذکور نداشته باشند؛ به شرح زیر می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت مالیات مربوطه اقدام نمایند.

۱-۱۲-در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست، تقسیط دارای بدهی قبلی بابت عملکرد سالهای قبل همین پرونده مالیاتی نباشد؛ مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند(۹) این دستورالعمل حسب مورد به مدت ۹ ماه (10 قسط مساوی )قابل تقسیط می باشد. مفاد این بند در مورد مؤدیان دارای بدهی سالهای قبل همین پرونده مالیاتی چنانچه نسبت به ترتیب پرداخت بدهی های مربوط از طریق چک الکترونیک با رعایت مقررات ماده(۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم حداکثر به مدت ۶ ماه(7 قسط مساوی) اقدام نمایند، نیز جاری است.

۲-۱۲-در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی قبلی بابت مالیات عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی نباشد؛ یا در اجرای قسمت اخیر بند (1-12) نسبت به ترتیب پرداخت بدهی خود از طریق چک الکترونیکی اقدام نماید، در صورت ترتیب پرداخت مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی در اجرای بند (۹) این دستورالعمل حسب مورد از طریق چک الکترونیک، مالیات متعلقه به مدت۱۴ ماه (۱۵قسط مساوی) تقسیط می گردد.

۳-۱۲-در صورتی که مؤدی در هنگام درخواست تقسیط دارای بدهی بابت عملکردهای قبلی همین پرونده مالیاتی باشد؛ حداکثر امکان تقسیط مالیات مقطوع و یا مالیات ابرازی را در اجرای بند (۹) این دستورالعمل به مدت ۴ ماه (۵قسط مساوی)خواهد داشت.

۱۳- برای مؤدیانی که در اجرای جزء (۳) بند (الف) این دستورالعمل با عدم پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند مالیات ابرازی حداکثر به مدت ۲ ماه (۳قسط مساوی) قابل تقسیط خواهد بود.

۱۴-ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغلی که در اجرای بندهای (الف) یا (ب) این دستورالعمل (تایید) و ارسال فرم تبصره ماده (۱۰۰) یا تایید و تکمیل فرم اظهار نامه پیش فرض مطابق بند (۹) فوق، اقدام می نمایند امکان بخشودگی ۱۰۰% (صد درصدی) جرایم موضوع مواد (۱۹۰) (بابت تقسیط بدهی در صورت پرداخت در موعد مقرر ) و (۱۶۹) (بابت عدم صدور صورت حساب) و (۲۷۲) قانون فوق را حسب مورد فراهم نمایند.

۱۵- در خصوص مؤدیانی که در املاک استیجاری فعالیت شغلی می نمایند هزینه های اجاری به شرط احراز در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود.

                                                        برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012