در این راستا، همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی صورت می‌گیرد و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار می‌گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه، باید به این شرح اقدام شود:

هرگاه براساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی(خریدار و فروشنده) یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری به‌عنوان خریدار یا فروشنده) یا اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) یا فروش به آنها اقدام کرده است، ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید (خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی) اقدام کنند.مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات ارزش افزوده محسوب می‌شود.

همچنین باید در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام کرده‌اند، مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر‌واقعی پذیرفته‌شده از خریدار واقعی (با توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید) اقدام کنند.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، با توجه به عدم صدور صورت‌حساب با نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورت‌حساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات ارزش افزوده اقدام کنند.نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید یا فروش نیز موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام کنند.

با توجه به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جرایم مقرر در قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده برای عملکرد سال‌ها و دوره‌های مالیاتی ۱۳۹۵ و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران یا فروشندگان واقعی اقدام نکنند، مشمول بخشودگی جرایم نخواهند بود.

همچنین در صورت همکاری صرفا به نسبت درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) و در اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات ارزش افزوده و به نسبت درصدهای اعلام شده در دستورالعمل فوق الذکر خواهند بود.درخصوص جرایم سال‌های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیرکل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

درصورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی (تمام یا بخشی) توسط این‌گونه مودیان برای معاملات سال‌های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر‌واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه‌نامه شماره ۵۷/ ۹۷/ ۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۹۷ اقدام کنند.در صورت شناسایی یا معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام کنند.مسوولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه قبلی با مدیران کل امور مالیاتی است و ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده در بخشنامه‌های فوق را به صورت ماهانه در سامانه‌ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری‌های مالیاتی ایجاد می‌شود، وارد کنند.

معاونت فناوری‌های مالیاتی نیز موظف است با استفاده از داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان، نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودیان صوری) است، اقدام و فهرست آن را جهت بهره‌برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلفند ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه‌های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش کنند.