دستورالعمل ۲۱۰/۹۹/۵۶در تاریخ 1399/07/21
دستورالعمل ۲۱۰/۹۹/۵۶در تاریخ 1399/07/21

به پیوست تصویر ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27، جهت اجرا ابلاغ می شود.

بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­های مستقیم، هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه­های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا:ً وجود خسارت محقق باشد، ثانیا:ً موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا:ً طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هرصورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وظیفه بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات­های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت از توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آیین‌نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹2 بند 1 آیین‌نامه اجرایی مذکور ابطال می‌شود.

 محمود علیزاده

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی