دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۸درتاریخ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۸درتاریخ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقرر می گردد:

  • در اجرایی بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره(۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است. برای سالهای یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه­های یادشده موضوعیت ندارد.
  • در راستای ماده 10 دستورالعمل یادشده بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مازاد بر درصد های تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲ ) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال ۱۳98 در مهلت­های مقرر را نداشتند به مدیران کل امور مالیاتی زیربط محول می‌شود تا با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.
  • میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود ( اعم از مالیات و عوارض جرایم غیر قابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده­اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی زیربط بابت دوره یاعملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوط منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهند بود.
  • درخصوص آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل های صادره قبلی پرداخت نموده­اند محدودیت زمان در ارائه درخواست بخشودگی جرائم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

امید علی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی