دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۷/۰۲
دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۷درتاریخ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

لزوم بررسی دقیق صورتحساب­های صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه ­های موضوع ماده (۱۶۹) مکررق.م.م اعلام شد.

با عنایت به گزارش­های واصله از مراجع نظارتی برون سازمانی مبنی بر اعلام وجود ایراداتی در محاسبات جریمه­های موضوع ماده  (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27  و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه و اجتناب از تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و  جلوگیری از اطاله فرآیند دادرسی مالیاتی مقرر می­دارد;

1-     ادارات امور مالیاتی در زمان تنظیم گزارش­های مربوط به بررسی چگونگی انجام تکالیف موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 در مواردی­که مودیان به تکالیف قانونی خود در ارتباط با ارسال فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور عمل ننموده­اند، الزاما  صدور صورتحساب توسط مودی و درج مشخصات هویتی، مکانی و شماره اقتصادی طرفین معامله  را بررسی و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی مقرر، حسب مورد نسبت به محاسبه جریمه­های متعلق اقدام نمایند. بنابراین صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مودیان مالیاتی به منزله  قابل مطالبه بودن جریمه­های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله  عدم صدور صورتحساب نمی­باشد.

2-     با توجه به مشاهده عدم رعایت موازین قانونی در برخی گزارش­های تنظیمی از جمله عدم پذیرش معاملات تجمیعی ارسالی در فهرست معاملات فصلی که در اجرای مفاد بندهای(4-5) و (5-5) دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468 مورخ 1390/10/27 (الحاقی طی بخشنامه 200/3954/ص مورخ 1392/07/03 ) و تبصره (2) ماده (8) و ماده (14) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31  قانون مالیات­های مستقیم توسط مودیان ارسال می­شود، تأکید می گردد ارسال فهرست­های تجمیعی معاملات با رعایت شروط مندرج در بندها و تبصره مذکور مطابق مقررات بوده و مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نمی­باشد.

3-     ماموران مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی (حسابرسان مالیاتی درطول فرآیند حسابرسی و همکاران حوزه کاری خدمات مودیان پس از فرآیند حسابرسی و در بازه زمانی موضوع ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم) مکلف می­باشند شخصا نسبت به استخراج فهرست معاملات از درگاه طرف اول مندرج در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی اقدام و در زمان حسابرسی مالیاتی از اطلاعات استخراج شده در تعیین درآمد مشمول مالیات مودی، بهره برداری نمایند. بدیهی است در ارتباط با اطلاعات استخراج شده در حوزه کاری خدمات مودیان، همکاران ذیربط به منظور بررسی و در صورت لزوم تنظیم گزارش تشخیص مالیات متمم مکلف می­باشند، اطلاعات استخراج شده را در راستای دستورالعمل تفکیک وظایف و مراحل رسیدگی تا وصول و شرح وظایف به شماره 19867 مورخ 1383/11/14 و همچنین نامه شماره55138/270/د مورخ 1387/10/29 معاونت فناوری­های مالیاتی به صورت سیستمی( از طریق سیستم مکاتبات اداری) در اختیار رییس امور مالیاتی/ مدیر حسابرسی اداره امور مالیاتی ذیربط ،حسب مورد  قرار دهند.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی ضمن انجام نظارت قانونی خود،  به موارد تخلف از موازین قانونی در رسیدگی ­های مالیاتی و موارد مصرح در این دستورالعمل توسط ماموران مالیاتی و نمایندگان هیات­های حل اختلاف مالیاتی، مطابق وظایف ذاتی خود رسیدگی و بدون هرگونه مماشاتی وفق قانون عمل نماید

امید علی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی