دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۶درتاریخ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
دستورالعمل۲۰۰/۹۹/۵۱۶درتاریخ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی اعلام شد.

نظر به اینکه مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیه های کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال ۱۳۹۳ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، در تاریخ1399/06/31 به اتمام می‌رسد، لذا با عنایت به نامه27690/230/ مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتحاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت مقرر می‌دارد:

  • به استناد مفاد ماده (45) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب1394/04/31 بدین وسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به اطلاعیه های بارگذاری شده پرداخت نشده عملکرد سال ۱۳۹۳ بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقی مانده است.
  • ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157) قانون مالیاتهای مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند(1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی ۱۵ روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح ارسال نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل برعهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی نیروی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

امیدعلی پارسا

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی