دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱مالیات پزشکان

دستورالعمل ۲۰۰/۹۸/۵۰۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

طبق مقررات جدید مرکز درمانی مکلف اند ۱۰% حق الزحمه پزشکان را به عنوان مالیات کسر نمایند.

پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 1398/01/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور، به مظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر می دارد:

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.

2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم  آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستور العمل خارج است.

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورت حساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستور العمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود.

——————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

انواع مالیات بر درآمد پزشکان

بر اساس قوانین مالیاتی ایران، مالیات بر درآمد پزشکان به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • مالیات بر درآمد حقوق پزشکان
  • مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)
  • مالیات تکلیفی پزشکان

مالیات بر درآمد حقوق پزشکان

این مالیات مخصوص پزشکانی است که به عنوان نیروی کار به استخدام بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و یا سایر مراکز خدماتی درمی‌آیند؛ به صورتی که میان پزشک و مرکز طرف قرارداد، با انعقاد قرارداد کار، رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم بوده پزشک از مرکز طرف قرارداد حقوق دریافت می‌کند. به این ترتیب، مرکز مذکور پس از کسر معافیت مالیات حقوق و بر اساس ماده 86 ق.م.م، موظف به کسر درصدی از حقوق پزشک به عنوان مالیات و واریز به حساب سازمان مالیاتی است.

مالیا بر درآمد اشخاص حقیقی

این نوع از مالیات ویژه پزشکانی است که به صورت مستقل اقدام به افتتاح مطب و یا سایر مراکز خدمات درمانی نظیر آزمایشگاه و داروخانه نموده به کسب درآمد از طریق تخصص خود مشغول هستند. این گروه از پزشکان موظفند همانند سایر اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل، برای عملکرد هر سال خود تا 31 خرداد سال بعد، اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی را تکمیل و به سازمان مالیاتی ارسال نمایند.

مالیات تکلیفی پزشکان

مالیات تکلیفی پزشکان متعلق به گروهی از پزشکان است، که در استخدام مراکز درمانی نیستند و بدون وجود رابطه کارگر و کافرمایی، برای انجام برخی خدمات با بیمارستانها و یا مراکز درمانی همکاری می‌کنند. این دسته از پزشکان بر اساس جزء 1 بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1401 (بند ح تبصره 6 قانون بودجه 1400) مشمول کسر مالیات تکلیفی پزشکان هستند.

مالیات تکلیفی چیست؟

مالیات تکلیفی نوعی مالیات است که پرداخت آن بر عهده مودی اصلی نیست. در واقع این نوع مالیات در مواردی که مودی اصلی، وجوه درآمدی خود را از شخص دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) دریافت می‌کند، مصداق پیدا می‌کند.

به این صورت که شخص پرداخت کننده وجوه، موظف به کسر مبلغ مالیات تکلیفی مودی اصلی و واریز آن به حساب سازمان مالیاتی است. از انواع مالیات تکلیفی می‌توان به مالیات بر درآمد حقوق، مالیات اجاره و مالیات تکلیفی پزشکان اشاره نمود.

نکته

مشمولین مالیات تکلیفی، باید از این موضوع اطلاع داشته باشد که بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات تکلیفی پرداخت می‌شود؛ زیرا در صورتی که با پرداخت کننده مالیات تکلیفی، رابطه کارگر و کارفرمایی نداشته باشند، موظف به جمع آوری مستندات مربوط به مالیات تکلیفی پرداخت شده، جهت ارائه به سازمان مالیاتی هستند. 

مالیات تکلیفی پزشکان چیست؟

بر اساس جزء 1 بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1401 (بند ح تبصره 6 بودجه 1400)، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10% از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان مالیاتی واریز نمایند.

نحوه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان

سازمان مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات تکلیفی برای پزشکان از سوی مراکز درمانی، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای برای پرداخت الکترونیکی مالیات تکلیفی برای پزشکان نموده است.

جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان

به استناد جزء 1 بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 (بند ح تبصره 6 بودجه 1400)، تخلف مراكز درمانی از پرداخت مالیات تکلیفی برای پزشکان مشمول جرایم ماده 199 ق.م.م است.

مطابق ماده 199 ق.م.م هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه‌بر مسئوليت تضامنی با مودی در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمه‌ای معادل 10% ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات متعلق به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور، از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

برای دانلود بخشنامه  اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012