دستورالعمل۲۰۰/۹۸/۵۱۷ در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۱۰مهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

 در بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی به طور کامل شرح داده شده است.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح نسبت به نحوه محاسبه مالیات مربوط به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی به منظور اعمال جریمه قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31، ضمن تاکید بر مقررات بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 درخصوص مصادیق درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی، از آنجایی که در بخشنامه مذکور درآمدهای تخمینی از مصادیق درآمدهای کتمان شده تلقی نگردیده است، لذا صرفا جهت محاسبه جریمه مربوط به درآمدهای کتمان شده می بایست مالیات متعلق را بدون اعمال درآمد مشمول مالیات تخمینی محاسبه و سپس جریمه آن محاسبه گردد.

لازم به ذکر است در خصوص اعمال نرخ های مالیاتی صعودی، از جمله نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، پس از اعمال نرخ به درآمد مشمول مالیات ابرازی، با اعمال نرخ های بعدی مالیات مربوط به درآمد های کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی تعیین می گردد.

مثال برای عملکرد سال 1396 اشخاص حقیقی:

معافیت ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در سال 1396 مبلغ 180,000,000 ریال می باشد.

درآمد مشمول­ مالیات­ ابرازی        700,000,000ریال                                   


هزینه­ های­ غیر واقعی            300,000,000ریال 

درآمد مشمول مالیات کتمان شده متکی به اسناد و مدارک     600,000,000 ریال

در آمد مشمول مالیات بر آوردی (تخمینی)              200,000,000  ریال 

جمع درآمد مشمول مالیات

1,800,000,000=700,000,000+300,000,000+600,000,000+200,000,000

1,620,000,000= 1,800,000,000 – 180,000,000

مالیات متعلقه         330,000,000→اعمال نرخ ماده 131 →1,620,000,000

نحوه محاسبه جریمه:

520,000,000=700,000,000–180,000,000

اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

الف: برای درآمد مشمول مالیات ابرازی:

درآمد مشمول مالیات ابرازی پس از کسر معافتیت ماده 101 قانون مالیات های  مستقیم   520,000,000

اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31

 75,000,000=15%×500,000,000

 4,000,000 =20%×20,000,000

مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی

 79,000,000=75,000,000+4,000,000

ب: برای درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه های غیر واقعی:

جمع درآمد مشمول مالیات کتمان شده و هزینه های غیر واقعی 

900,000,000=600,000,000+300,000,000

باقیمانده درآمد مشمول نرخ ردیف 2 ماده 131 اصلاحی 1394/04/31

 480,000,000=500,000,000–20,000,000

اعمال نرخ ماده 131 اصلاحی 1394/04/31

96,000,000=20%×480,000,000

105,000,000=25%×420,000,000

مالیات درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی

201,000,000=96,000,000+105,000,000

جریمه کتمان درآمد و هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر ماده 192 قانون مالیات های مستقیم

60,300,000=30%×201,000,000

ضمنا لازم به ذکر است آن قسمت از مالیات های مربوط به درآمد های کتمان شده که از طریق صدور برگ تشخیص متمم مطالبه می گردد کلا مشمول جریمه کتمان درآمد موضوع قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

امیدعلی پارسا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی