حسابرسی عملیاتی و عملکردمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابرسی عملیاتی و عملکرد

حسابرسی عملیاتی:
گسترش روزافزون تجارت و رقابت جهانی و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات چنین طلب می‌کند که مدیران برای ادامه فعالیت و بقای سازمان خود در عصر اطلاعات بسیار هشیار باشند و برای دستیابی به اهداف سازمان آگاهانه تصمیم‌گیری و آن را به‌مرحله اجرا درآورند، بنابراين، مدیرانی موفق هستند که با نوآوری، سازمان‌ها را با محیطی که دائماً در حال تغییر و پیشرفت است هماهنگ سازند. مدیریت باید در چنین محیطی بتواند فرصت‌های بهبود را شناسایی كند و نقاط ضعف کنترل‌های داخلی را برای استفاده از فرصت‌های پیشرفت، برطرف سازد. حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که می‌تواند از طریق ارزیابی اثربخشي، کارایی و صرفه‌اقتصادی عملیات سازمان مورد حسابرسی و ارایه پیشنهاد برای بهبود عملیات، در محیط‌های متغیر دولتی و بخش خصوصی به مدیران کمک ‌کند. روشن است که دانش‌اندوزي در زمينه حسابرسی عملیاتی و کاربرد آن، بدون شک یکی از ابزارهای مفید و مؤثر برای تخصیص بهینه منابع اقتصاد ملی است.

حسابرسی عملکرد:
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎ ه اﺟﺮاﯾﯽ، ﻃـﺮح، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ، و وﻇﯿﻔـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻌﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ، ﮐﺎراﺋﯽ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد اداره اﻣﻮر و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ارزش اﻓـﺰوده اﺳـﺖ. ﺣـﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دراﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ را در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫ های ﺗﺤﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از اﯾﻦ رو ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺘﺞ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘـﺮ، ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫ های دوﻟﺘﯽ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری و ﺷـﻨﺎﺧﺖ توانایی های ﺳـﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﻧﻮاﻗﺺ و ﺑﻬﺒﻮد سیستم ها و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻮد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﺳـﺆاﻻﺗﯽ از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﭘﻮل ﺻﺮف ﺷﺪه ارزش ﮐﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ اﻣﮑﺎﻧﭙـﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ.

حسابرسی عملکرد                                 حسابرسی عملیاتی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012