حسابرسی داخلیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی به یک فعالیت مطمئن، مستقل و واقع بینانه گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات طراحی و اجرا می گردد. در واقع حسابرسی داخلی با ایجاد یک رویکرد سیستماتیک به بهبود اثر بخشی و کارایی فرآیند های راهبردی و مدیریت ریسک و کنترل، سازمان کمک می کند.

منشورفعالیت حسابرسی داخلی

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی