خدمات پیشرفته حسابرسیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

خدمات پیشرفته حسابرسی

یکی از بخش های حوزه ی حسابداری را می توان حسابرسی نام برد، این بخش تنها در زمره ی حسابداران رسمی قرار ندارد. برای تبدیل شدن به یک حرفه ای باید نکات و تجاربی را بدست آورید که شما را از دیگر هم حرفان خود متمایز کند. برای تبدیل شدن به یک حسابدار حرفه ای باید مجموعه قوانینی که یک حسابرس می داند را دانست.حسابرسی عملیاتی و عملی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان داخلی ارائه می‌شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است. حسابرس داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایت الزامات قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند آنها را کشف و در صدد رفع آن برآیند.

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز سعی دارد شما را در جهت پیشرفت و حرفه ای شدن با داشتن کادر مجرب و دارای تجربه سوق دهد.

دوره گزارش نویسی در حسابرسی                     حسابرسی عملیاتی و عملکرد

کمیته حسابرسی                                           حسابرسی داخلی

استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012