فعالیت اصلی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
موضوع فعالیت موسسه عبارتست از ؛تامین نیازهای اساسی سازمان تامین اجتماعی اعم از بخش ها و واحدهای تابعه در زمینه بازرسی ،حسابرسی داخلی و ارائه خدمات مالی و مشاوره مدیریت و همچنین تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مورد نیاز آنها ، شامل امور مالی و حسابداری، امور مشاوره مالیاتی، مدیریت و بیمه ای ، رسیدگی های ویژه، طراحی نظام های اطلاعاتی مدیریت، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری، انجام امور انحلال و تصفیه، نظارت بر شرکتها، انجام حسابرسی در امور بیمه ای و....

وظایف و اختیارات موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
1- انجام وظایف بازرسی و امور حسابرسی بخش ها و واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی
2- ارائه خدمات و مشاوره در زمینه های مالی و مدیریت و طرح و استقرار سیستم ها در بخشها و شرکتها اجتماعی و...
3- انجام حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت موردی و ارجاعی از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
4- انجام تحقیقات و مطالعات لازم به منظور کسب آخرین اطلاعات در زمینه حسابداری و حسابرسی

بخشنامه ودستورالعمل حسابرسی بیمه تامین اجتماعی
1- دستورالعمل نحوه رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی و خلاصه ای از بخشنامه های 11 و11/1 جدید درآمد مرتبط با حسابرسی بیمه ای
2- بخشنامه 14 جدید درآمد- دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور( نحوه محاسبه و وصول وصدور مفاصاحساب)
3- بخشنامه14/2 جدید درآمد- اصلاح دستورالعمل پیمانکاران و مهندسین مشاور
4- بخشنامه 14/3 جدید درآمد- دستورالعمل نحوه شناسائی قرارداد های فناوری اطلاعات و ارتباطات ومحاسبه بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
5- بخشنامه 14/5 جدید درآمد- نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی ونحوه احتساب جرائم بیمه قرارداد پیمانکاری

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

پیش حسابرسی تامین اجتماعی  پیش حسابرسی تامین اجتماعی  پیش حسابرسی تامین اجتماعی

ثبت نام