حوزه حسابرسی
حوزه حسابرسی

درسالهای اخیر، کانون توجه و دامنه بسیاری ازحسابرسی ها دربخش عمومی و خصوصی دستخوش دگرگونی هایی شده است و از آنجا که صورتهای مالی به تنهایی پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیریت نیست، مدیران در بخشهای خصوصی و دولتی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر به منظور ارزیابی و قضاوت در مورد کیفیت عملیات و پیشرفت های عملیاتی هستند. در دنیای امروز، انجام حسابرسی عملیاتی، ارائه خدمات جدید محسوب نمی شود و هر روز حسابرسان با درخواستهای روزافزونی از جانب متقاضیان در بخشهای دولتی و خصوصی برای انجام حسابرسی عملیاتی روبرو هستند.حسابرسی عملیاتی از انواع خدماتی است که توسط حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی ارائه می شود و هدف آن ارتقای کارایی اثربخشی و صرفه اقتصادی است.

مرکز مالی اقتصادی همت تراز با توجه به نیاز شرکت ها و الزامات قانونی در خصوص انجام حسابرسی با در اختیار داشتن متخصصین حوزه حسابرسی اقدام به ارائه خدمات آموزش حسابرسی نموده است. مکانی برای رسیدن به خواسته هایتان اینجاست.

خدمات پیشرفته حسابرسی                            خدمات عمومی حسابرسی

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی