پرسش ها و پاسخ های فنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران


در هر علم یک مرجعی برای پاسخ پرسش های مخاطبان آن علم وجود دارد. در حرفه حسابداری و حسابرسی این وظیفه خطیر توسط دو مرجع بنام های جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی صورت میگیرد. هدف در این بخش آشنایی با پرسش های ارائه شده توسط مخاطبین حسابداری و حسابرسی و پاسخ های ارائه شده توسط دو مرجع مذکور میباشد.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

پرسش و پاسخ فنی  پرسش و پاسخ فنی  پرسش و پاسخ فنی   پرسش و پاسخ فنی

 

ثبت نام