صورت های مالی تمام اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی آورند، زیرا در صورتهای مالی عمدتاً بیانگر آثار رویدادهای گذشته است و در برگیرنده معیارهای غیر مالی عملکرد، یا چشم اندازها و برنامه های آتی نیست.گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد.گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دست یابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان، از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیر برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت های مالی است.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

گزارش تفسیری مدیریت ویژه شرکتهای بورسی

گزارش تفسیر  ی مدیریت ویژه شرکتهای بورسی

ثبت نام