در دنیای امروز دامنه فعالیت و معاملات شرکت ها از محدوده مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و مبادلات خارجی سهم قابل توجهی از عملیات بسیاری از شرکت های برزگ را تشکیل می دهد.
شرکت ها ممکن است مستقیماً یا از طریق واحدهای فرعی یا شعب خود به فعالیت های تجاری برون مرزی بپردازند. اگر چه یک شرکت در معاملاتی وارد می شود که مبنای آن واحد پول خارجی است، اما این معاملات باید در صورت های مالی شرکت ایرانی به ريال گزارش شود.
بنابراین نخستین مسئله این است که مبلغ معامله بر اساس چه نرخی به ريال تسعیر شود.افزون بر این، ممکن است یک شرکت بابت معاملات خود در پایان دوره مالی طلب یا بدهی ارزی داشته باشد. این مبالغ اگرچه قبلاً به ريال تسعیر شده است، اما نرخ برابری ريال در برابر ارزهای خارجی تغییر می کند و لذا طلب یا بدهی ارزی باید مجدداً تسعیر شود. حال این سوال مطرح می شود که با چه نرخی آن را تسعیر کند و تفاوت حاصل از آن را چگونه نشان دهد. بعضی از شرکت ها دارای واحدهای فرعی و وابسته در کشورهای خارجی هستند که قاعدتاً صورت های مالی این شرکت ها ابتدا بر اساس پول رایج محلی تهیه می شود. برای تهیه صورت های مالی تلفیقی توسط شرکت اصلی، تسعیر صورت های مالی واحدهای خارجی نیز ضروری است.
لذا تعیین نرخ تسعیر برای اقلام صورت های مالی و نحوه شناسایی تفاوت تسعیر یک امر مهم است.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

حسابداری تسعیر ارز     حسابداری تسعیر ارز   حسابداری تسعیر ارز

ثبت نام