حسابداری خرید دینگزارش نویسی

حسابداری خرید دین

دِین  در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود. منظور از بیع  دِین  این است که ما می‌توانیم بدهی را که به عهده کسی داریم، به کس دیگری بفروشیم. به بیان دیگر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تاخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد.

حسابداری خرید دین

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی