حسابداری پیمانکاریتامین نیروی انسانی

حسابداری پیمانکاری

عریف حسابداری پیمانکاری این گونه بیان می شود که پیمانکاری تعهد و مسئولیت در قبال پروژه است. قراردادهای پیمانکاری و اجرای آن‌ها برای طرفین قرارداد، یعنی پیمانکار و کارفرما اهمیت بسیاری دارد. پیمانکاران معمولاً در زمینه‌های مختلف ساختمانی، عمرانی، راه و ترابری، صنعت و معدن، تاسیسات و دیگر موارد فعالیت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علم حسابداری، حسابداری پیمانکاری است که حسابدار صورتهای مالی را در پروژه‌های پیمانکاری بررسی می‌نماید. پیمانکار یا شرکت‌ پیمانکاری، فرد یا گروهی هستند که مهارت، اطلاعات، دانش و روابط خوبی در زمینه های مورد نظر داشته باشند. برای انتخاب پیمانکار از روشی به نام مناقصه استفاده می کنند.

تمام فعالیت‌های پیمانکاران باید محاسبه شوند. سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، بویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. پیمانکاران به حسابداری نیاز دارند که اصطلاحاً به آن حسابدار پیمانکاری می‌‎گویند. این حسابدار، باید اطلاعات کافی در خصوص قوانین قراردادهای پیمانکاری، پیمان‌های ارزی و قوانین مالیاتی داشته باشد. سیستم پیمانکاری به عنوان ماژول‌ سیستم حسابداری به صورت مستقل، عملیات مربوط به پروژه‌ها و قراردادها را از دید پیمانکار پیش خواهد برد.

برای اجرای پروژه‌ها و تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌ها، در شرکت‌های پیمانکاری کارگاه‌هایی متناسب با کارکرد آنها در مناطق مختلف جغرافیایی راه اندازی می کنند. به عبارت دیگر کارگاه، محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرا می‌شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می منمایند. کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی کار نصب خواهد شد و مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزء کارگاه بشمار نمی‌آید. پیمانکار دارای یک دفتر مرکزی است که عموماً در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولاً کارگاه جداگانه‌ای در محل اجرای هر طرح احداث می‌گردد دوره‌ای که هزینه‌های مربوط به یک قرارداد شناسایی می‌شود با امضاء قرارداد آغاز و تا تکمیل آن پایان می‌یابد.

عملیات پیمانکاری سه رکن دارند که ثابت و تغییرناپذیر هستند.

سه رکن اصلی پیمانکاری عبارتند از :

کارفرما: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف اول قرارداد می باشد. ( این قسمت عمدتاً با نام دولت پر می‌شود.)

پیمانکار: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف دوم قرارداد است و همه‌ی پروژه بر عهده‌ی اوست.

قرارداد: واسطه‌ی ارتباط بین کارفرما و پیمانکار بوده که در آن نام دو طرف، تعهدات، مدت زمان، مبلغ و… درج می گردد.

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر مجموعه سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. اطلاعات حسابداری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد

نحوه محاسبه تعدیل پیمانکاری                       پیمان های بلند مدت بر اساس استانداردهای حسابداری

خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012