حسابداری پیمانکاری



تامین نیروی انسانی

حسابداری پیمانکاری

سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پیمانکاری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی گوناگونی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. اطلاعات حسابداری باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه محاسبه تعدیل پیمانکاری                       پیمان های بلند مدت بر اساس استانداردهای حسابداری

مجوزها authorizition
09140405012