استانداردهای حسابداری بخش عمومیمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

استاندارد شماره 1- نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد شماره 2-نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

استاندارد شماره 3-درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات)

استاندارد شماره 4- درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای

استاندارد شماره 5-داراييهاي ثابت مشهود

استاندارد شماره 6- موجودیها

استاندارد شماره 7-داراييهاي نامشهود

استاندارد شماره 8-ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

استاندارد شماره 9-حسابداری مخارج تامین مالی

استاندارد شماره 10-رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

استاندارد شماره 11-افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

استاندارد شماره 13- آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

استاندارد شماره 14-رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

استاندارد شماره 15- صورتهای مالی تلفیقی

استاندارد شماره 16- سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی