استانداردهای حسابداری بخش عمومیانواع مالیات کدام اند؟

مجموعه ای از روش ها و دستورالعمل هایی که در حسابداری شرکت های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد استانداردهای حسابداری بخش عمومی نامیده می شود. که این دستورالعمل ها در جهت ارائه گزارشات مالی به کار می روند.
این استانداردها برای تمامی شرکت ها مناسب نیست شما می توانید برای دیدن کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی روی لینک های زیر کلیک کنید :

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – اهداف گزارشگری مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – واحد گزارشگر

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – عناصر صورتهای مالی

مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی – ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

استاندارد شماره 1- نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد شماره 2-نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

استاندارد شماره 3-درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات)

استاندارد شماره 4- درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای

استاندارد شماره 5-داراييهاي ثابت مشهود

استاندارد شماره 6- موجودیها

استاندارد شماره 7-داراييهاي نامشهود

استاندارد شماره 8-ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

استاندارد شماره 9-حسابداری مخارج تامین مالی

استاندارد شماره 10-رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات

استاندارد شماره 11-افشاي اطلاعات اشخاص وابسته

استاندارد شماره 12- مزایای بازنشستگی کارکنان

استاندارد شماره 13- آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز

استاندارد شماره 14-رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

استاندارد شماره 15- صورتهای مالی تلفیقی

استاندارد شماره 16- سرمایه‌گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص

استاندارد شماره 17- ترکیب های بخش عمومی

استاندارد شماره 18- صورتهای مالی جداگانه

برای اطلاع از  جدیدترین استانداردهای حسابداری شرکت های انتفاعی و جدیدترین استانداردهای حسابرسی و مشاوره در این زمینه می توانید با کارشناسان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید، تا در اسرع وقت با شما در تماس باشند.

=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012