جهت دانلود هریک از مفاهیم بر روی آن کلیک نمایید

1مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی اهداف گزارشگری مالی
2مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی واحد گزارشگر
3مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی عناصر صورتهای مالی
4مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی
5نحوه ارائه صورتهای مالی
6نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی
7درآمد حاصل از عملیات غیرمبادلـه‌ای (مالیـات و انتقالـات)
8درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای
9داراییهای ثابت مشهود
11داراييهاي نامشهود
12ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي
13حسابداری مخارج تامین مالی
14رويه‌هاي حسابداري، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات
15افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
16مزایای بازنشستگی کارکنان
17آثار تغییر در نرخ تبدیل ارز
18رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

استانداردهای حسابداری بخش عمومی

استانداردهای حسابداری بخش عمومی استانداردهای حسابداری بخش عمومی   استانداردهای حسابداری بخش عمومی

ثبت نام