حوزه حسابداریمهدی آراسته - انجام خدمات صورتهای مالی - مشاور بهای تمام شده - حسابدار رسمی - مشاور مالیاتی در اصفهان - حسابدار مستقل در اصفهان - حسابدار خبره در اصفهان

حوزه حسابداری

مدیران ارشد همه سازمان ها از اهمیت نحوه عملکرد حسابداری به خوبی آگاهی دارند و می دانند که در صورت عملکرد نامناسب واحد حسابداری ممکن است عواقب وخیمی شامل حال سازمان آن ها گردد، به همین دلیل عموماً شرکت ها سعی در استفاده از افراد خبره در حوزه مالی می نمایند تا از این طریق خود و سازمان تحت رهبری شان را از خطرات احتمالی (دورن سازمانی مانند تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات نادرست و برون سازمانی مانند قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیاتی و امور بیمه) به دور نگه دارند.

با توجه به نیاز شرکت ها با در اختیار داشتن متخصصین مرکز مالی، اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه خدمات مالی نموده است.

خدمات خاص حسابداری                                    خدمات پیشرفته حسابداری

 خدمات عمومی حسابداری

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی