مدیران ارشد همه سازمان ها از اهمیت نحوه عملکرد حسابداری به خوبی آگاهی دارند و می دانند که در صورت عملکرد نامناسب واحد حسابداری ممکن است عواقب وخیمی شامل حال سازمان آن ها گردد، به همین دلیل عموماً شرکت ها سعی در استفاده از افراد خبره در حوزه مالی می نمایند تا از این طریق خود و سازمان تحت رهبری شان را از خطرات احتمالی (دورن سازمانی مانند تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات نادرست و برون سازمانی مانند قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیاتی و امور بیمه) به دور نگه دارند.

با توجه به نیاز شرکت ها با در اختیار داشتن متخصصین مرکز مالی، اقتصادی همت تراز اقدام به ارائه خدمات مالی نموده است.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

حوزه حسابداری      حوزه حسابداری     حوزه حسابداری    حوزه حسابداری

ثبت نام