حد نصاب انعقاد قراردادهاي دستگاههای اجرایی اعلام شد. انعقاد قراردادهاي مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات، خودداري نمایند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

مجوزها authorizition
09140405012