حد نصاب انعقاد قراردادهاي دستگاههای اجرایی اعلام شد.
 انعقاد قراردادهاي مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات، خودداري نمایند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی