بخشنامه210/1400/44 مورخ 1400/06/03
بخشنامه210/1400/44 مورخ 1400/06/03

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1400/04/08درخصوص شمول حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی) به معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، که در اجرای قسمت اخیر بند (3) ماده (255) قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی