بخشنامه210/1400/23 درتاریخ 1400/03/26
بخشنامه210/1400/23 درتاریخ 1400/03/26

ارسال دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال دوعبارت و«نيز كاركنان شاغل در واحدهاي ياد شده» و«كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234 مورخ1394/12/16  هيات وزيران

به پيوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداراي  مبني بر عدم تسري معافيت مالياتي مقرر درماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – به درآمد حقوق كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي وفناوري و مهندسي مستقر درپارک هاي علم وفناوري وشهرك هاي فناوري وابطال دو عبارت « ونيز كاركنان شاغل در واحدهاي ياد شده » و«كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234 مورخ 1394/12/16  هيات وزيران براي اجرا ارسال مي گردد .

ضمناً مقررات بخشنامه شماره200/95/4 مورخ 1395/1/22 اين سازمان در ارتباط با تسري معافيت مالياتي مقرر در ماده 13 قانون مذكور به درآمد حقوق كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي وفناوري ومهندسي مستقر در پارک هاي علم وفناوري وشهرک هاي فناوري موضوع ماده 2 تصويب نامه مورد اشاره از تاريخ صدور دادنامه مذكور موضوعيت نخواهد داشت

محمود عليزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی