بخشنامه‌210/1400/17 در تاریخ1400/03/09
بخشنامه‌210/1400/17 در تاریخ1400/03/09

پذیرش هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام – دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28

به پيوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره2/1636 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجرا بلاغ مي شود:

“نظربه اینکه وفق تبصره (۲) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون ازپرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیربند (۱) بخشنامه شماره200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشوردرخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری درسهام و منظورنشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مي شود .

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی