بخشنامه‌200/1400/13 در تاریخ1400/02/29
بخشنامه‌200/1400/13 در تاریخ1400/02/29

عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

نظر به مکاتبات عديده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 و (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلو گیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد:

1- به موجب بند(ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم، معامله عبارت است از ” هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد درازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود.” بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دريافت/پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (۹) آیین نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/پرداختی درچارچوب مقررات تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت. در این راستا ادارات امورمالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی ازمودیان ذی ربط نمی باشند.

٢. به استناد ماده (۱۳) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد.

  1. در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مكرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کليه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مؤدی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد.

اميد علي پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی