بخشنامه230/5232/د، درتاریخ 1400/02/05
بخشنامه230/5232/د، درتاریخ 1400/02/05
نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال ١٣٩۴در بخشنامه بخشنامه 230/5232/د اعلام شد.

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16  مورخ 1399/01/31  و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده، در خصوص رسیدگی به تراکنش­های بانکی در سال ۱۳۹۴ مقرر می‌دارد:

1- تراکنش­های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی­ باشند.

2- کلیه تراکنش­های بانکی ارسالی به ادارات کل، می­بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی، جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کمیته موضوع 1 بخشنامه شماره200/99/16  مورخ 1399/01/31  قرار گرفته و صرفاً در صورت لزوم حسابرسی بر اساس صورتجلسه کمیته، مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود.

بدیهی است: رسیدگی مالیاتی تراکنش­های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور، موضوعیت ندارد.

3- تراکنش‌های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش­های بانکی سال قبل آنها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ  1399/01/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات، در مراجع ذیصلاح مالیاتی، منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال ۱۳۹۴ با تأیید کمیته مذکور، نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند.

4- در اجرای بند ۱۸ بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان درخصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد و مادامی که در رسیدگی تراکنش­های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارت امور مالیاتی قرار می گیرد، لذا ماموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش­های بانکی، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.

5-مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش­های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خردادماه سال جاری اقدام نموده و نتیجه را هر ۱۵ روز از طریق ثبت در سامانه درخواست، پردازش و پیگیری تراکنش­های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع‌بندی گزارش‌ها و نظارت میدانی، نتیجه را به این معاونت گزارش نمایند.

شایان ذکر است: با ارسال تراکنش ­های بانکی به ادارات کل، دفتر مرکزی حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی به طور مشترک بر روند اجرای بخشنامه از طریق مکاتبه و عنداللزوم به صورت میدانی بر روند تشکیل کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16  مورخ 1399/01/31 و مصوبات آن، نظارت نموده و نتیجه را برای استحضار رئیس کل محترم سازمان گزارش می­نمایند./

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی