بخشنامه 210/99/98در تاریخ1399/12/27
بخشنامه 210/99/98در تاریخ1399/12/27

دادنامه شماره1805-1804 مورخ1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

به پیوست تصویر دادنامه شماره1805-1804 مورخ 1399/11/18  هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند 2 نامه شماره 232/19357/ص مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۶ دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و ابطال جزء (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27  سازمان امور مالیاتی کشور، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

“به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است:« مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار آنها قرار می‌گیرد، تنظیمات در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص اعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده 57 این قانون می شود، بنابراین بند 2 نامه شماره 232/19357/ص- 1396/11/10  مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند 4 بخشنامه شماره  13530-1384/07/27رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه  موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مودی تعیین نشده، مغایر با ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

 محمود علیزاده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی