بخشنامه 210/99/90در تاریخ1399/11/25
بخشنامه 210/99/90در تاریخ1399/11/25

معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد.

نظر به بند (الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808  مورخ ۳0 /07/ ۹۸ در خصوص ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر که کلیه اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات برخط جابجایی و حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب و کار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود اعم از این که وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نماید. و باتوجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین تنظیم می گردد در صورتی که کلیه مسئولیت های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری فارغ از نوع، نحو و کیفیت آن معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا اشخاص حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات برای حمل مسافر دریافت نمایند، با عنایت به مراتب فوق دریافت مذکور از مصادیق ارائه خدمات حمل و نقل مسافر موضوع بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی