بخشنامه210/99/100درتاریخ1399/12/27
بخشنامه210/99/100درتاریخ1399/12/27

رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف اعلام شد.

نظر به اینکه در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف ابهاماتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

درآمدهایی که در حدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و منطبق با عنوان شرکت تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده مذکور و متناسب و هماهنگ با اهداف تعاونی های یادشده تحصیل می شود مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده فوق الاشاره حسب مورد خواهند بود.

همچنین درآمدهای حاصل از قراردادهایی که شرکت های تعاونی مصرف موضوع موارد مصرح در ماده 133 قانون فوق الذکر در چارچوب مقررات موصوف به منظور توزیع ” سبد کالایی” بین اعضای شرکت های تعاونی مصرف مذکور منعقد می نمایند با رعایت سایر مقررات، مشمول معافیت یا نرخ صفر موضوع ماده 133 قانون مزبور می باشد.

 محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی