بخشنامه 210/1400/51 مورخ 1400/07/10
بخشنامه 210/1400/51 مورخ 1400/07/10

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، در خصوص ابطال عبارت” حداکثرتا” در جزء الف-4 بند6 و ابطال عبارت”به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) قانون مالیات­های مستقیم” در جزء الف-6 بند 6 از بخشنامه شماره 200/98/24مورخ 1398/03/21جهت اجرا ارسال می شود:

“به موجب ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم: (اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود،” نظر به اینکه اولاً: عبارت مورد شکایت در جزء الف- ۴ بند (۶) بخشنامه شماره 200/98/24-1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانونگذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از “معادل حداقل سود مورد انتظار” به “حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار” تغییر داده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثناء نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که بر مبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف-6 بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24-1398/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جز الف-4 بند 6 و جزء الف- ۶ بند ۶ بخشنامه شماره 200/98/24-1398/03/21 سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و  مستند به بند 1 ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

با عنایت به رای مذکور جزء الف- ۴ و جزء الف-6 بند 6 بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 الف- ۴- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

 الف-6-معافیت مذکور صرفنظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه­های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکاء) و حقوقی (شرکت­های سرمایه گذار) می باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یاد شده تسری نخواهد یافت.

محمود علیزاده 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی