بخشنامه 210/1400/50 مورخ 1400/06/31
بخشنامه 210/1400/50 مورخ 1400/06/31

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۸۲ الی 291 مورخ 1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ  مورخ1398/02/31هیات وزیران و بخشنامه 200/98/16مورخ1398/03/01جهت اجرا، ارسال می شود.

” نظر به اینکه به‌موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت56179هـ-1398/02/31هیات وزیران و بخشنامه شماره200/98/16-1398/03/01سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تاریخ 1389/12/29یه اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تاریخ 1389/12/29به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه 1288-1287 مورخ1396/12/22هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند 1 ماده ۱۲ و مواد 13و88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.”

 بنابراین به استناد رای مزبور، مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا 29/ 1389/12به پایان نرسید و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در دوره پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز، با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.

 محمود علیزاده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی