بخشنامه 210/1400/49 مورخ 1400/06/29
بخشنامه 210/1400/49 مورخ 1400/06/29

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1400/03/09 در خصوص بدهی های تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 که دراجرای بند (3) اصلاحی ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجرا بلاغ می گردد .

 محمود علیزاده 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی