بخشنامه 210/1400/32 مورخ 1400/04/23
بخشنامه 210/1400/32 مورخ 1400/04/23

مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی اعلام شد

نظر به ابهامات مطروحه در خصوص آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 126،110،100،88،80 و فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با عنایت به تبصره (1) ماده 177 قانون یاد شده مقرر می دارد، چنانچه هر یک از مواعید مورد نظر در سطح هر استان یا منطقه از کشور مصادف یا تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی به علت مصوبات ستاد مدیریت کرونا یا هر علت دیگری باشد، اولین روز کاری پس از تعطیلات مزبور مورد نظر حسب مورد جزو مواعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مالیاتی خواهد بود. همچنین با عنایت به بخشنامه 200/4992 مورخ 1391/03/08مقرره فوق در ارتباط با مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری دارد.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی