بخشنامه 210/1400/32 مورخ 1400/04/23مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه 210/1400/32 مورخ 1400/04/23

مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی اعلام شد

نظر به ابهامات مطروحه در خصوص آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 126،110،100،88،80و فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با عنایت به تبصره (1) ماده 177 قانون یاد شده مقرر می دارد، چنانچه هر یک از مواعید مورد نظر در سطح هر استان یا منطقه از کشور مصادف یا تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی به علت مصوبات ستاد مدیریت کرونا یا هر علت دیگری باشد، اولین روز کاری پس از تعطیلات مزبور مورد نظر حسب مورد جزو مواعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مالیاتی خواهد بود. همچنین با عنایت به بخشنامه 200/4992 مورخ 1391/03/08مقرره فوق در ارتباط با مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری دارد.

—————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحي مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم و با رعايت مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و به منظور تكريم مؤديان، تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملكرد سال ۱۳۹۹ برخي از صاحبان مشاغل ( به استثناي صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۹۵) قانون فوق )، مقرر مي دارد:

الف – مشمولين تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴:

۱ – صاحبان مشاغل گروه هاي دوم و سوم موضوع ماده (۲) اصلاحي آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۹۵) قانون فوق كه مجموع فروش كالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۳۹۹ حداكثر سي برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم (مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۰ ريال) بوده، مشمول اين دستورالعمل مي باشند و در صورت تكميل و ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ (فرم مذكور در سامانه سازمان امور مالياتي كشور قرارداده خواهد شد) از نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف مي شوند.

۱ – ۱ –صاحبان مشاغلي كه واجد شرايط حكم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذكور بوده و بر مبناي موضوع فعاليت و يا استقرار محل فعاليت با دارا بودن مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح در عملكرد سال ۱۳۹۸ مشمول برخورداري از معافيت مالياتي با نرخ صفر مالياتي شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافيت يا نرخ صفر مالياتي در طي سال ۱۳۹۹، مي توانند از مزاياي اين دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر موجب لغو معافيت آنها نخواهد شد.بديهي است مفاد بندهاي (۵) و (۶) اين دستورالعمل براي اين گونه مؤديان نيز جاري بوده و در صورت خروج مؤدي از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم، علاوه بر مورد مذكور در بندهاي (۵) و (۶) اين دستورالعمل، از هرگونه معافيت مالياتي با نرخ صفر مالياتي محروم خواهند شد.

ب – نحوه تعيين ماليات مقطوع و پرداخت آن:

۲ –ماليات صاحبان مشاغل بر مبناي ماليات قطعي عملكرد سال ۱۳۹۸ (اعم از اصلي و متمم) به شرح زير به صورت مقطوع تعيين مي شود:

۲ – ۱ –صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعي تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ريال، بدون افزايش نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۸.

۲ – ۲ -صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعي از ۰۰۱ /۰۰۰ /۳۰ ريال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ريال، با ۴ % (چهار درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۸.

۲ – ۳ -صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعي از ۰۰۱ /۰۰۰ /۶۰ ريال تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰ ريال، با ۸ % (هشت درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۸.

۲ – ۴ -صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعي بيشتر از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۰ ريال، با ۱۲ % (دوازده درصد) افزايش نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۸.

تذكر- بندهاي فوق مربوط به مؤدياني مي باشد كه مجموع فروش كالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 000 /000 /800 /10 ريال بيشتر نباشد. مودياني كه ميزان فروش كالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بيش از مبلغ مذكور مي باشد، مكلف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق با رعايت مقررات مربوط مي باشند.

۳ – صاحبان مشاغلي كه تمايل به استفاده از شرايط اين دستورالعمل را دارند، مي بايست از طريق سيستم الكترونيكي (طبق فرم مربوط) از طريق پايگاه اينترنتي https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند.تسليم فرم مذكور به عنوان آخرين اقدام در مهلت مقرر قانوني توسط مودي به منزله پذيرش كليه شروط دستورالعمل از جانب مودي خواهد بود.بديهي است ماليات عملكرد سال ۱۳۹۹ مؤديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال ۱۳۹۹ خود را در موعد مقرر قانوني تسليم نمايند و پس از تسليم اظهارنامه مالياتي فرم موضوع بند (۱) اين دستورالعمل را قبل از پايان خردادماه سال ۱۴۰۰، به عنوان آخرين اقدام تسليم ننمايند و يا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نكنند از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.

4 – در خصوص صاحبان مشاغلي كه امكان پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به صورت يك جا تا پايان خردادماه سال 1400 نداشته باشند، ماليات مقطوع فوق حداكثر تا پنج ماه به صورت مساوي تقسيط مي شود. عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمه موضوع ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.

۵ – هرگاه اسناد و مدارك مثبته اي به دست آيد كه مشخص شود مجموع فروش كالا و ارائه خدمات مؤدي در سال ۱۳۹۹ بيش از مبلغ ابرازي به عنوان فروش كالا و خدمات و ساير درآمدهاي فرم موضوع بند (۱) اين دستورالعمل بوده، مشروط به اين كه مجموع درآمد مؤدي از حد نصاب مقرر (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۰ ريال) تجاوز ننمايد، با رعايت مقررات بند (۱ – ۴) ماده (۴۱) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۲۱۹) قانون ماليات هاي مستقيم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات متعلقه (ماليات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از ماليات متعلقه پس از كسر ماليات ابرازي مودي در فرم موضوع بند (۱) اين دستورالعمل) با رعايت مقررات اقدام خواهد شد.مابه التفاوت ماليات مطالبه شده در اجراي اين بند از دستورالعمل، مشمول جريمه موضوع ماده (۱۹۲) قانون ماليات هاي مستقيم نخواهد بود.

۶ – هرگاه اسناد و مدارك مثبته اي به دست آيد كه مشخص شود مجموع فروش كالا و ارائه خدمات مؤدي در سال ۱۳۹۹ بيش از مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۰ ريال بوده، مؤدي مذكور مشمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه ماليات وفق مقررات ماده (۹۷) قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني و همچنين عدم امكان استفاده از كليه معافيت ها و نرخ صفر از جمله معافيت موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم خواهد شد.

تبصره- با عنايت به اينكه به موجب مفاد بند (1) اين دستورالعمل، موديان مشمول دستورالعمل، از نگهداري اسناد و مدارك موضوع قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب 31 /04 /1394 معاف مي باشند. لذا مفاد حكم بندهاي (5) و (6) اين دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارك مثبته به دست آمده خريد، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده كه با رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ياد شده در بند (5) اين دستورالعمل از جمله تعيين ارزش منصفانه، منتج به تعيين فروش/ درآمد ارائه خدمات بيش از مبلغ ابرازي مودي در فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل باشد نيز جاري خواهد بود.بديهي است در صورت ارائه اسناد و مدارك مستند توسط مودي مبني بر درج بخشي از اقلام خريد در موجودي كالاي پايان دوره، رعايت موازين قانوني در عدم محاسبه فروش اين بخش از كالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودي حسب مستندات ارائه شده ضروري مي باشد.

ج – ساير موارد:

۷ – صاحبان مشاغلي كه سال ۱۳۹۹ اولين سال فعاليت آنها بوده است، مشمول برخورداري از مفاد اين دستورالعمل نخواهند بود و لذا مكلف به انجام تكاليف قانوني از جمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشند.

۸ – هرگونه تغيير محل فعاليت در سال ۱۳۹۹ نسبت به محل فعاليت در سال ۱۳۹۸ با عنايت به مفاد ماده (۳) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم مشمول ثبت نام جديد بوده و مؤدي در محل فعاليت جديد مشمول اين دستورالعمل نخواهد بود (به استثناء مشاغل موضوع آيين نامه مذكور كه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذي صلاح بيش از يك محل فعاليت براي همان مجوز داشته باشند).

۹ – آن دسته از صاحبان مشاغلي كه ماليات عملكرد سال ۱۳۹۸ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه شده و يا در طي سال ۱۳۹۸ به صورت كامل فعاليت نداشته اند، ابتدا بايد ماليات سال ۱۳۹۸ آنها بدون رعايت موارد مذكور محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

۱۰ – ماليات عملكرد سال ۱۳۹۹ مؤديان موضوع اين دستورالعمل در صورتي كه متقاضي اعمال مقررات قانوني از جمله مفاد مواد (۱۳۷)، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص درآمد عملكرد سال ۱۳۹۹ خود هستند، از شمول اين دستورالعمل خارج بوده و با رعايت مقررات مربوطه تعيين خواهد شد.

۱۱ – كليه صاحبان مشاغلي كه علاوه بر فعاليت اصلي خود نسبت به خريد سكه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده و سكه هاي خريداري شده را در طول سال ۱۳۹۹ دريافت كرده اند، براي پرداخت ماليات سكه مي بايست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعيين ميزان ماليات سكه، اقدام نمايند.

۱۲ – آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) اين دستورالعمل كه ماليات تشخيصي عملكرد سال ۱۳۹۸ آنان به قطعيت نرسيده است در صورت تكميل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهاي تعيين شده مطابق بند (ب) اين دستورالعمل به نسبت ماليات تشخيصي عملكرد سال ۱۳۹۸، مشمول اين دستورالعمل خواهند بود.بديهي است چنانچه ماليات عملكرد سال ۱۳۹۸ مؤديان موضوع اين بند در فرآيند رسيدگي و دادرسي مالياتي، كاهش يابد اين امر تاثيري در ميزان ماليات مقطوع پذيرفته شده عملكرد سال ۱۳۹۹ آنها نخواهد داشت.

۱۳ – صاحبان مشاغلي كه با توجه به ميزان سوددهي فعاليت خود درخواست پرداخت ماليات بيش از مبالغ مندرج در بند (ب) اين دستورالعمل را دارند مي توانند نسبت به پرداخت اقدام نمايند و مبالغ مذكور در بند (ب) مانع از پرداخت ماليات بيشتر از مبالغ اعلام شده نمي باشد و اينگونه موديان نيز مشمول برخورداري از مفاد اين دستورالعمل با رعايت مقررات مربوطه خواهند بود.

۱۴ – ميزان ماليات مقطوع پزشكاني كه در عملكرد سال ۱۳۹۹ مشمول حكم بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند معادل ماليات تعيين شده به شرح بند (۲) اين دستورالعمل يا ماليات مكسوره آنها، هر كدام كه بيشتر باشد، تعيين مي شود.

۱۵ – نظر به اينكه مراتب تعيين آستانه حداكثر ميزان فروش كالا و خدمات موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحي مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴ قانون ماليات هاي مستقيم در ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا در دست بررسي مي باشد.لذا در صورت تصويب آستانه مذكور بيش از عبارت اصلاحي مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور، مبلغ مذكور جايگزين مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱۰ ريال سقف تعيين شده موضوع بندهاي (۱)، (۲)، (۵) و (۶) اين دستورالعمل خواهد شد.

تبصره (1) ماده 177 قانون

تبصره 1ـ هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم‌ اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات ‌مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی‌ یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور برحسب‌ مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012