بخشنامه 210/1400/31 مورخ 1400/04/15
بخشنامه 210/1400/31 مورخ 1400/04/15

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند ثالثاً ماده (2) موضوع آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «الف» و«ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ارسال می شود .

برمبنای بند ب ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ،وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی نخواهد بود . نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۰۴/۲۵ با افزودن شرط جدید مبنی براینکه « وجه یا کمک مالی ظرف یکسال ازتاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» موجب تضییع حقوق قانونگذار شده لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مغایر است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود .

محمود علیزاده 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی