بخشنامه 210/1400/3 مورخ 1400/02/01افزایش حقوق

بخشنامه 210/1400/3 مورخ 1400/02/01

با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر می­دارد:

 • سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­ های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ريال تعیین می‌شود.
 • نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا ( به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و( )۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ می باشد، به نظر می‌رسد که مراد قانون گذار ماده (۸۶) بوده است قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می باشد:
 • نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) تا نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ریال ده درصد (۱۰%)
 • نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (960.000.000) ريال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال پانزده درصد (15%)
 • نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1.440.000.000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال بیست درصد (20%)
 • نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (2.160.000.000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال بیست و پنج درصد (25%)
 • نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون(3.840.000.000) ریال سی درصد (30%)
 • نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (3.840.000.000) ریال سی و پنج درصد (35%)
 • حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ده درصد ( ۱۰%) خواهد بود.
 • بر اساس ماده (۵) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء(4) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است،  بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه شماره518/98/200 مورخ 21/11/1398) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقررات پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ (1.440.000.000) ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد بیست درصد (۲۰%)، بیست و پنج درصد( 25%) و … )  مشمول مالیات خواهد بود.

 • با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (1) و(2) ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم از مقررات جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، تمامی احکام تبصره های (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجرا است.
 • با توجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ بهره مقرر در جزء (4) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده‌است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات­های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیات  سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن ( معادل 3.360.000.000ریال)  مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ بیست درصد (20%) خواهد بود.
 • نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند (2) به شرح ذیل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ريال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت به مازاد

1

480.000.000

…..

معاف

480.000.001

960.000.000

480.000.000

10%

960.000.001

1.440.000.000

960.000.000

15%

1.440.000.001

2.160.000.000

1.440.000.000

20%

2.160.000.001

2.880.000.000

2.160.000.000

25%

2.880.000.001

3.840.000.000

2.880.000.000

30%

نسبت به مازاد 3.840.000.000

35%

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012