بخشنامه 210/1400/27 مورخ 1400/04/01
ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأي آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۴ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأي آن هیأت، مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹اصلاحی مصوب  ۱۳۹۴/۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ۱۳۹۸/۹/۲۴ این سازمان، به شرح ذیل جهت اجراء ارسال می شود.

“براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱): سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.” با توجه به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره مذکور، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده، صرفاً تا سه سال پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی۱۳۹۴/۴/۳۱) مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)،(۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مجری خواهد بود، لذا ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۹۸/۹/۱۳-۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۶ -۱۳۹۸/۹/۲۴سازمان امور مالیاتی کشور) که بدون تصريح به مدت مذکور و با استفاده ازقید مادامی که اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را به خارج از مدت سه سال مصرح در قانون تعمیم داده است. خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی