بخشنامه 210/1400/25 مورخ 1400/04/01
بخشنامه 210/1400/25 مورخ 1400/04/01

بخشنامه 210/1400/25 مورخ 1400/04/01اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به “گواهی شراکت”

پيرو بخشنامه 210/98/99 مورخ 1398/11/29، به منظور اجرای تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهيل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۸۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ، ابزار مالی و ورقه بهاداری که به موجب بند ۲۴ ماده ۱ قانون  بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف ۲۳ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف ۲۳: گواهی شراکت ، به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ 

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی