بخشنامه 210/1400/12 در تاریخ 1400/02/26
بخشنامه 210/1400/12 در تاریخ 1400/02/26

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 1400/02/22 درخصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع مبنای محاسبه 5 واحد درصد) که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی