بخشنامه 210/1400/10در تاریخ1400/02/21
بخشنامه 210/1400/10در تاریخ1400/02/21

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18در خصوص “نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها” به پیوست نظر شورای عالی

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص “نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها” که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده (255) قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی