بخشنامه 210/1400/08در تاریخ1400/02/21
بخشنامه 210/1400/08در تاریخ1400/02/21

عوارض نوشابه ­های گازدار اعلام شد.

به پیوست تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 3271/ت 56865ه مورخ 1400/01/17 در خصوص عوارض موضوع ماده( 72) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه­ های گازدار برای سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می‌شود:

« نظر به اینکه به‌موجب مواد (۴۸) و( ۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)- مصوب ۱۳۹۳- و بند (ح) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵- میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار تغییر نموده و در ردیف (160109) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده( ۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶ ماده( 4)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و تبصره الحاقی ماده( ۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۹۳ -امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ردیف بودجه (160123) راجع به نوشابه ­های گازدار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی