بخشنامه210/1400/6 درتاریخ 1400/02/20
بخشنامه210/1400/6 درتاریخ 1400/02/20

پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی اعلام شد.

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره  148576/ت 57982 ه مورخ 1399/12/17 هیئت محترم وزیران که به موجب آن مقرر گردید: « هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صدرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت ­های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.»

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی