بخشنامه 210/1400/05در تاریخ1400/02/12
بخشنامه 210/1400/05در تاریخ1400/02/12

شفاف سازی در خصوص مودیانی که به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع  قانون ارزش افزوده اشتغال داشته باشند اعلام شد.

ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل، مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397/12/26 شورای عالی مالیاتی( ابلاغی طی بخشنامه 200/98/9 مورخ 1398/02/07 ) جهت اجرا ابلاغ می شود:

« بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده : در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.»

 همچنین به موجب بند (الف) ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم مقرر شده است که : « منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای  خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.»

بر مبنای احکام مقرر در موازین قانونی فوق، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی در طول برنامه ششم توسعه با نرخ صفر، در هر حال مستلزم تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی و مدارک حسابداری  حسب مورد برای درآمدهای حاصل از این خدمات معاف توسط مودیان مربوطه است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت که بر مبنای آنها  مقرر شده است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه، مالیاتهایی که مودیان ارائه کننده خدمات ریلی بار در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای  اقتصادی خود ( به نسبت حمل و نقل ریلی بار) پرداخت نموده اند، قابل استرداد می باشد، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392  ابطال می شود.»

محمد علیزاده

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی