بخشنامه 200/99/68در تاریخ1399/09/17کووید 19

بخشنامه 200/99/68در تاریخ1399/09/17

تبیین مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/01 اعلام شد.

پیرو بخشنامه شماره  200/99/66  مورخ 1399/09/10 موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر می­دارد:

1- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن­ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی 1399/09/01 تا  1399/11/01 باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می­گردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 1399/09/01 باشد مهلت اعتراض تا تاریخ 1399/10/16 تمدید می‌گردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ 1399/11/01 باشد تا تاریخ 1399/12/16  تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آن­ها تاریخ 1399/11/02  و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

2- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده  29  قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 1399/09/01 تا 1399/11/01  قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (4) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 238 قانون مالیات­های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ 1399/09/01 باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 1399/10/16 خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آن­ها تاریخ 1399/11/02 و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

3- با توجه به بند (6) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال 1399، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 1 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود.

4- در خصوص بند (9) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده 226 قانون مالیات­های مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز می­شود.

5- با توجه به بند (10) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 272 قانون مالیات­های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه ( 1399/09/01) وتا قبل 30/11/1399  باشد تا تاریخ 1399/11/30  تمدید می‌گردد. همچنین با عنایت به تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات­های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری( 1399/08/30 ) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال 1398 می گردد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

در این مطلب قصد داریم نحوه اعتراض به برگه تشخیص مالیاتی را بررسی کنیم، ابتدا مالیات های ابزاری و قطعی را شناخته و سپس به ذکر مراحل خواهیم پرداخت:

مالیات ابرازی : نوعی پرداخت مالیات است که مودی در اظهارنامه تسلیمی خود آن را ابراز می کند، این نوع مالیات باید توسط مودی پرداخت شود و در غیر اینصورت اداره مالیاتی می تواند آن را از طریق واحد مالیاتی و یا در نهایت واحد اجرائیات، وصول نماید.

مالیات قطعی : در صورتیکه مودی مالیاتی ظرف مدت 30 روز از تاریخ دریافت برگه تشخیص، اعتراضی نسبت به برگه فوق نداشته باشد و یا زودتر از موعد نامه قبولی به واحد مالیاتی ارائه نماید، برگه قطعی مالیاتی صادر خواهد شد.

ماده 216 و 238 و 251 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات صادره می باشد:

پس از مدت زمان مشخصی برگه تشخیص مالیات برای شخص مورد نظر صادر می‌شود که فرد از آن تاریخ به بعد به مدت 30 روز می‌تواند اعتراض خود را با داشتن مدارک و مستندات کافی ارائه دهد. در صورت اعتراض مودی به مالیات تشخیصی، چند حالت قابل تصور بوده که ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره کرده است. در برخی مواقع اعتراض ادامه دارد ولی گاهی در همان مراحل ابتدایی حل می‌شود.در ادامه سه ماده قانونی که در رابطه با شکایت مودی به مالیات صادره هست را مرور می کنیم:

هیآت فوق مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتهای قابل مطالبه وصول می باشد.

تبصره 1 : در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاری شده، زمانیکه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رآی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 2 : در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست، مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیآت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. امکان طرح پرونده های مالیات بر ارزش افزوده در هیآت موضوع ماده 216 ق م م و با استناد به تبصره دوم آن ماده امکان پذیر نیست و صرفا در اشکال به نحوه قطعیت و مستند به تبصره یک ممکن خواهد بود.

ماده 238 ق م م :

مودی می تواند تا 30 روز پس از دریافت برگه تشخیص مالیاتی اعتراض نماید، اعتراض باید بصورت کتبی و توسط خود مودی و یا وکیل قانونی و تام الاختیار وی صورت پذیرد.

ماده 239 ق م م :

چنانچه مودی در 30 روز زمان تعیین شده هیچ اعتراضی نسبت به برگه تشخیص مالیاتی نداشته باشد، مالیات مودی قطعی خواهد شد.

تبصره 1 ماده 203 و تبصره 1و2 ماده 208

چنانچه برگه تشخیص مالیاتی، ابلاغ قانونی شده باشد و مودی هیچ اقدامی برای رسیدگی به آن برگه نکرده باشد، قانون این اقدام را اعتراض به مالیات تعیین شده در نظر گرفته و به مودی تا 30 روز مهلت می دهد تا نسبت به ارائه کتبی اعتراض خود اقدام نماید.

ابلاغ قانونی یعنی چه؟

تمامی برگه های مالیاتی می بایست مستقیما بدست مودی مالیاتی برسد و برگه های دوم آن توسط مودی تأیید و امضاء شود، حال اگر به هر دلیلی این برگه ها مستقیم به دست مودی نرسد ( عدم حضور مودی در محل اصلی شرکت و یا تغییر آدرس و مطلع نکردن امور مالیاتی توسط ارسال روزنامه رسمی و یا نامه کتبی و عدم پیگیری کارها توسط مودی)، اداره مالیاتی مجبور است این امور را انجام دهد که به آن ها ابلاغ قانونی گفته می شود :

ارسال برگه ها توسط مأموران ابلاغ و تحویل آن به اشخاص دیگر که آنان هیچگونه حق امضاء و سمتی در شرکت ندارند.

از طریق پست

رفتن مأمور ابلاغ به آدرسی که تغییر کرده

تماسهای مکرر به تلفن ثابت دفاتر شرکت هایی که کسی جوابگو نمی باشد.

ماده 244 ق م م ( هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی)

چنانچه مدارک ارائه شده به قدر کافی برای تعدیل مالیات مستند نباشد، هیات حل اختلاف مالیاتی مجبور به صدور حکم قطعی میباشد و مودی 20 روز فرصت اعتراض مجدد و ارجاع پرونده به هیأت تجدید نظر را دارد. تعداد افراد هیات حل اختلاف مالیاتی 3 نفر می باشد:

نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

قاضی باز نشسته یا شاغل

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یا اتاق تعاون و یا اصناف

تبصره 5 ماده 247 ق م م

بر اساس لوایح و دفاعیه های مودی و اسناد و مدارک ، هیأت پس از بررسی حکم خود را اعلام می نماید و مودی تا یکماه پس از دریافت حکم فرصت اعتراض به شورای عالی مالیاتی ( ماده 251 ق م م ) را دارد.

تبصره 6 ماده 247 ق م م
چنانچه شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأت بدوی مالیاتی ، از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود، برای هر مرحله معادل 1% (یک درصد) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 251 ق م م

اعتراض مودی و رفتن پرونده به این هیأت فقط در صورت ارائه وثیقه و یا مبلغی معادل با مبلغ مالیاتی تعیین شده امکان پذیر خواهد بود، این شورا موظف خواهد بود با جمع آوری اسناد و مدارک و تشریفات مالیاتی رای خود را نسبت به حکم صادره ابلاغ نماید، طبق ماده 256 ق م م این حکم با اکثریت آرا قابل قبول است، اما ثبت نظر مخالفین در ارائه آن ضرورت دارد. لازم به ذکر است تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی 25 نفر می باشد که دارای حداقل مدرک کارشناسی حسابداری و یا حسابرسی و یا مدیریت مالی و یا اقتصاد می باشند، 15 نفر از این اعضاء جزو کارمندان رسمی وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد که حداقل 6 سال سابقه کار در این اداره را دارند و با حکم مستقیم وزیر انتخاب خواهند شد.

ماده 251 مکرر

مالیاتهای قطعی که در مراجع دیگر قابل طرح نباشند و به ادعای مودی نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات، تقاضای شکایت و تجدید نظر را داشته باشد، وزیر امور اقتصاد و دارایی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از 3 نفر به انتخاب فرد جهت رسیدگی ارجاع نماید و برای تأیید حکم باید 2 نفر از 3 نفر موافق باشند.

شرایط و ویژگی های رسیدگی در هیآت ماده 251 مکرر

موضوع و نوع اختلاف مالیاتی میتواند در برگیرنده مالیات های مستقیم و غیر مستقیم باشد.

مالیات باید به قطعیت رسیده باشد.

مودی باید دلایل کافی به غیر عادلانه بودن مالیات داشته باشد.

مستندات و اسناد و مدارک مودی باید کامل و کافی باشد.

قابلیت طرح در دیگر مراجع مالیاتی را نداشته باشد.

شکایت مودی فاقد محدودیت زمانی باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012