بخشنامه 200/99/65در تاریخ1399/09/09
بخشنامه 200/99/65در تاریخ1399/09/09

ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/08/24 اعلام شد.

به پیوست تصویر مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 95103 مورخ1399/08/24 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس جزء (8) بند (ج) آن با عنوان تمدید مصوبه 1398/12/27، «بند پنجم مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی کرونا مروخ 27/12/ 1398در رابطه با قبول کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ، تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا که توسط ستاد ملی کرونا اعلام می شود تمدید می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مفاد بند (5) مصوبه مورخ 27/12/ 1398ستاد یاد شده به موجب مفاد جزء (8) بند (ج) مصوبه صدرالذکر تمدید شده است، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص که از تاریخ1398/12/01 تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در چارچوب مصوبات یاد شده صورت پذیرد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

امید علی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی