بخشنامه شماره 200/1402/507 مورخ 1402/05/24مراحل دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی در سامانه مودیان

با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، برخورد با مرتکبین جرائم مالیاتی با اولویت پرونده‌ های حائز اهمیت و احقاق حقوق حقه دولت و به منظور اجرای مفاد مواد 274 الی 277 قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 با آخرین اصلاحات و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله ازطریق کارگروه های ادارات‌کل امور مالیاتی و ستادی موضوع «دستورالعمل تشکیل شورای راهبردی توسعه مدیریت و کارگروه های تخصصی» به شماره 51369/200/د مورخ 1401/08/17 موارد ذیل را مقرر می دارد:

ماده 1- هر یک از ماموران مالیاتی مکلفند در صورت دریافت گزارش یا مواجهه با هر یک از جرائم مالیاتی موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم مراتب را به حسابرس کل مالیاتی، معاون مالیاتی یا مقام مسئول حسب مورد اعلام نمایند. اشخاص اخیرالذکر نیز مکلفند پس از وصول گزارش اعلام جرائم از سوی واحدهای مالیاتی و یا از هر طریق دیگر از قبیل اعلام اشخاص ثالث، مراتب را به همراه کلیه اسناد و مدارک مثبته به دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

تبصره دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی حداکثر ظرف 3 روز کاری وظیفه نظارت و بررسی اسناد و مدارک مثبته ارسالی از ناحیه اشخاص موضوع ماده 1 این شیوه نامه را دارد و در صورت احراز یا عدم احراز جرم پس از تکمیل مستندات، به دبیر کارگروه برای طرح در کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی ارائه می نماید.

ماده 2- کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی ظرف 5 روز نسبت به تشکیل جلسه و اظهارنظر (احراز یا عدم احراز جرم) و تنظیم صورت ‌جلسه اقدام نموده و مراتب را در صورت احراز وقوع جرم پس از تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) با مستندات کافی برای اقدام قضائی به اداره/ واحد حقوقی اداره‌ کل مربوطه اعلام می ‌نماید.

تبصره 1- در صورت احراز جرایم موضوع این شیوه ‌نامه توسط مدیر کل امور ‌مالیاتی یا مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی و عدم امکان تشکیل فوری کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی، پرونده با نظارت دادیار مسئول/ دادیار انتظامی مالیاتی مستندسازی شده و با تعیین خسارت وارده به دولت (بدهی مالیاتی) بدون طی تشریفات این شیوه‌ نامه به اداره/ واحد‌ حقوقی اداره‌کل مربوطه برای طرح دعوی در مراجع قضایی ارسال می گردد.

تبصره 2- حکم این ماده در مورد گزارش مراجع قضائی، انتظامی و سایر مراجع نظارتی درون یا برون سازمانی که به اداره کل امور مالیاتی ذیربط واصل می گردد و حکایت از وقوع جرائم موضوع مواد 274 و 276 قانون مالیات های مستقیم در پرونده‌ های مالیاتی دارد نیز جاری است.

تبصره 3- پس از احراز وقوع جرم توسط کارگروه اداره‌کل امور مالیاتی ضروری است با نظارت دادیار مسئول/دادیار انتظامی مالیاتی، کلیه مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی ناظر بر پرونده مربوطه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، خارج از نوبت اجرا گردد.

تبصره 4- اداره/واحد حقوقی پس از وصول صورت جلسه کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی مبنی بر احراز وقوع جرم، ضمن ارسال رونوشت صورت جلسه کارگروه مذکور (ظرف 2 روز کاری) به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، مدارک و مستندات واصله را از لحاظ قابلیت اقامه دعوی در مراجع قضائی مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود نقص، حداکثر ظرف سه روز کاری، مراتب را کتبا به رئیس کارگروه اداره‌ کل امور مالیاتی کتبا اعلام می ‌نماید. رئیس کارگروه اداره ‌کل امور مالیاتی موظف است ظرف دو روز کاری مراتب را به واحدهای ذیربط اعلام نماید. واحد مذکور می بایست ظرف سه روز کاری نسبت به رفع کلیه نواقص، اقدام و مستندات لازم را در اختیار اداره/واحد حقوقی قرار دهد.

تبصره 5- در خصوص پرونده های با خسارت (بدهی مالیاتی) بیش از پانصد میلیارد ریال یا پرونده های دارای ابعاد فرار مالیاتی بین دو یا چند اداره کل، مدیرکل امور مالیاتی می ‌بایست گزارش دریافتی از کارگروه اداره‌ کل مذکور را به همراه مستندات مربوطه برای بررسی و اعلام نظر نهایی به قید فوریت به کارگروه ستادی ارسال نماید. کارگروه ستادی موظف است ظرف سه روز کاری تشکیل جلسه داده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

ماده 3- برای انجام اقدامات قضائی شایسته و جلوگیری از اطاله دادرسی و سوء استفاده مرتکبین جرائم مالیاتی،کلیه واحدهای مالیاتی موظفند در مستندسازی پرونده های قضائی و استعلامات مراجع قضائی یا ضابطین دادگستری، همکاری عاجل و کامل را با اداره/واحد حقوقی ذیربط به عمل آورند. در صورت عدم رعایت مفاد این شیوه نامه با فرد یا افراد خاطی مطابق قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

ماده 4- با صدور این شیوه نامه، بخشنامه شماره 200/97/57 مورخ 1397/04/16 و ضمیمه آن (شیوه‌نامه داخلی نحوه اجرای مواد 274  الی 277 قانون مالیاتهای مستقیم) نسخ می ‌شود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012