بخشنامه 200/1401/7 مورخ 1401/02/10افزایش حقوق

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر می دارد:

1-     سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال تعیین می شود.

2-   نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح ذیل می باشد.

–     نسبت به مازاد ششصدو هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال، ده درصد(10%)

–    نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال تا سه میلیارد (3.000.000.000) ریال پانزده درصد (15%)

–   نسبت به مازاد سه میلیارد (3.000.000.000) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال بیست درصد (20%)

–  نسبت به مازاد چهار میلیارد و دویست میلیون(4.200.000.000) ریال به بالا سی درصد (30%)

3- با توجه به اینکه عیدی پایان سال از نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستثنی گردیده است، درآمد عیدی در سال یاد شده پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مقررات و نرخ های ماده ۸۵ قانون مالیات مستقیم خواهد بود.

به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق قبل از پرداخت عیدی پایان سال پنج میلیارد و سیصد میلیون (5.300.000.000) ریال و عیدی پایان سال دویست میلیون (200.000.000) ریال باشد، مالیات عیدی پایان سال به شرح زیر محاسبه می شود:

معافیت سالانه به اضافه هفت برابرمعافیت موضوع ماده 85 قانون مالیات های مستقیم

5.376.000.000=8*672.000.000

درآمد مشمول مالیات عیدی پایان سال پس از کسر معافیت  موضوع بند 1 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم

144.000.000=200.000.000-56.000.000

کل درآمد مشمول مالیات سالانه

5.444.000.000=144.000.000+5.300.000.000

7.600.000=10%*76.000.000

68.000.000=5.444.000.000-5.376.000.000

13.600.000=20%*68.000.000

76.000.000=144.000.000-68.000.000

مالیات عیدی پایان سال

21.200.0000=13.600.000+7.600.000

4-   با توجه به اینکه در مقررات بودجه ای مورد اشاره حکم خاصی برای اعضای رسمی هیات علمی پیش‌ بینی نشده است، بنابراین اشخاص مذکور مشمول نرخ های مقرر در تبصره جزء (5) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد.

5-   نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ريال)

نرخ مالیات

از

تا

نسبت به مازاد

1

672.000.000

—–

معاف

672.000.001

1.800.000.000

672.000.000

10%

1.800.000.001

3.000.000.000

1.800.000.000

15%

3.000.000.001

4.200.000.000

3.000.000.000

20%

نسبت به مازاد 4.200.000.000

30

 

6-    با عنایت به مفاد جزء (5) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون یادشده، معافیت‌های مقرر در فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم از قبیل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و … به قوت خود باقی است.

 به موجب بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کلیه پرداختهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه‌ اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بنده (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

 بنابراین: (الف)- پرداخت هایی که از طرف پرداخت کننده اصلی حقوق به عمل می‌آید، با رعایت مقررات پس از کسر معافیت ماده ۸۴ و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین به نرخ های مقرر در جزء (5) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون مذکور مشمول مالیات حقوق خواهد بود، همچنین پرداخت هایی که از طرف غیر پرداخت کننده اصلی حقوق انجام می‌شود با رعایت مقررات و بدون اعمال معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ مشمول مالیات می باشد. به این ترتیب اجرای حکم تبصره (1) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با نرخ ده درصد (10%) موضوعیت نخواهد داشت.

(ب)- مفاد تبصره (2) ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ برای حق التدریس پرداختی موضوعیت نداشته و حق التدریس مذکور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذکر خواهد بود.

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012