بخشنامه 200/1401/6 مورخ 1401/02/10
بخشنامه 200/1401/6 مورخ 1401/02/10

با عنایت به اطلاق عام حکم مقرر در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10  به معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، مقرر می دارد:

از آنجا که سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را نسبت به این معافیت در نظر نگرفته است، لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز کلیه درآمدهای صادراتی، با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم فوق می باشد.

لازم به ذکر است با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره200/1400/47 مورخ 1400/06/24 موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی، بلا اثر می گردد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 داوود منظور

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی