بخشنامه 200/1401/539 مورخ 1401/11/16
به پیوست ضوابط اجرایی موضوع بند (ب)  تبصره (6) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص قطعی سازی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که طی شماره 100917 مورخ 1401/05/26 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد:

“به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)  اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، رسیدگی، قطعی نمایند. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد به حساب های مربوطه واریز می شود.” دستورالعمل حکم فوق به منظور تسریع در قطعی‌سازی پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اظهارنامه هر یک از دوره های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷  لغایت 1397 خود را در مهلت مقرر به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده اند، در صورت احراز هر یک شرایط بند های (2) الی (6) این دستورالعمل برای آن دوره مشمول حکم قطعی سازی می باشد.

تبصره: موارد ذیل شامل مقررات این دستورالعمل نخواهد بود:

الف) دوره های مالیاتی دارای اظهارنامه الحاقی تسلیمی بعد از مهلت مقرر قانونی

ب) مودیانی که نام آنها در فهرست مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir  درج شده است.

پ) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی دارای مانده بستانکار

ث) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای مانده اعتبار ابرازی از دوره مالیاتی قبل

ح) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشول به صورت همزمان

خ) مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده (181) قانون مالیات مستقیم و یا دریافت صورت ریز تراکنش های بانکی آنها بر اساس اعلام دفتر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در حال رسیدگی می باشد.

ج) اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی توسط فعالان اقتصادی که مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نبوده و عدم مشمولیت آنان در اعتبارسنجی احراز شده است.

چ) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره های مالیاتی که مودی با توجه به فهرست ارسالی (اعم از خرید و فروش) با اشخاص فاقد اعتبار معاملاتی داشته است.

2- مانده بدهی مالیات و عوارش ابرازی مطابق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده آن ها تا سقف تعیین شده بر اساس جدول ذیلبرای هر دوره قطعی است،  مشروط بر اینکه درآمد ابرازی ناشی از عرضه کالا با ارائه خدمت در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، کمتر از (80%) فروش/ درآمد قطعی شده در رسیدگی به پرونده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد  حسب مورد نباشد.

 

ردیف

 

سنوات

سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ريال)

حقیقی

حقوقی

1

1389-1387

120.000.000

150.000.000

2

1393-1390

150.000.000

200.000.000

3

1396-1394

200.000.000

250.000.000

4

1397

250.000.000

350.000.000

تبصره (1): فروش/ درآمد قطعی معادل مبلغ صفر ريال مشمول شرط مزبور نخواهد بود.

تبصره (۲): منظور از فروش/ درآمد قطعی شده پرونده عملکرد مودیان صرفاً فروش و درآمد حاصل از ارائه کالا و خدمات می باشد. بدیهی است مواردی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ معاف از مالیات و عوارض ارزش افقزوده می باشند ( از جمله درآمد حاصل از اجاره، سود دریافتی از بانک و سهام و …) لحاظ نخواهد شد.

3- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف های تعیین شده حسب جدول بند (2) دستورالعمل فوق برای هر دوره قطعی است، مشروط بر اینکه مالیات و عوارض مذکور کمتر ازپنجاه درصد (50%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دورهای آن سال به سال عملکرد حسب مورد نباشد. شرط مذکور برای مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد به صورت مشارکتی اقدام نموده اند، به میزان هفتاد درصد  (70%) مالیات قطعی شده عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد خواهد بود.

تبصره (1): شرط مذکور منوط به عدم بهره‌مندی مودیان از هرگونه معافیت (به استثنای معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم) نرخ صفرو یا تخفیف مالیاتی در محاسبه مالیات قطعی شده سال عملکرد متناظر خواهد بود.

تبصره (۲): مالیات قطعی معادل مبلغ صفر ریال مشمول شرط فوق نخواهد بود.

4- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات عملکرد آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک، حداکثر به میزان مبلغ های تعیین شده به شرح جدول ذیل می باشد، قطعی است، مشروط بر اینکه جمع فروش کالا و خدمات اظهار شده در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد متناظر آنان به نسبت آن دوره یا مجموع دوره های آن سال به سال عملکرد حسب مورد کمتر از ده درصد (10%) اختلاف داشته باشد.

ردیف

سنوات

سقف مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی (ريال)

 

1

1389-1387

000/8.000.000

2

1393-1390

000/13.000.000

3

1396-1394

000/15.000.000

4

1397

000/18.000.000

 

5- مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی با موضوع فعالیت نمایندگی های بیمه، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پیشخوان دولت)، دفاتر پلیس 10+، مراکز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند، قطعی است مشروط به اینکه مانده بدهی مالیات بر ارزش افزوده ابرازی آن دوره کمتر از هشتاد درصد  (80%) جمع مالیات و عوارض متعلقه بابت فروش کالا و ارائه خدمات همان دوره نباشد.

تبصره: مانده بدهی مالیات و عوارض ابرازی در اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی، موضوع بندهای (2) الی (5) فارغ از پرداخت/ عدم پرداخت ملاک عمل می باشد.

6- اظهارنامه مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده که عرضه کالا و ارائه خدمات آنها مطابق اظهارنامه ابرازی معادل صفر ريال بوده و عدم فعالیت ایشان از طریق رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد آنها احراز شده باشد، قطعی است.

7- سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر مساعدت لازم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی قطعی شده هر دوره را با رعایت مفاد ماده (167) قانون مالیات های مستقیم اعمال نماید.

8- آن دسته از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک بدست آمده با اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت و یا ابراز اعتبار مالیاتی واهی بر روی خرید از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرائم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد.

مفاد این دستورالعمل در هشت بند و شش تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ برای سازمان امور مالیاتی کشور، لازم الاتباع می باشد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پیوست بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012